Pejl-modellen

En modell för integrerad projekt- och effektstyrning på olika nivåer

Pejl-modellen är en webbaserad modell för projekt- och effektstyrning och kan användas för alla
projekttyper och oavsett projektstorlek. Modellen har ett modernt gränssnitt som även fungerar i mobila enheter. Pejl-modellen (portalen) placeras lokalt i den egna IT-miljön men kan även erbjudas online.

Pejl-modellen utgår från företagets/myndighetens verksamhetsstyrning och omfattar både projekt- och effektstyrning. Modellen kan därför ses som en verksamhetsstyrningsmodell vid förändringsarbete där projektet är ett medel för att åstadkomma önskad effekt i/för verksamheten. Den utgör en tydlig process från verksamhetens behov och strategier till hemtagningen och uppföljningen av effekterna.

Pejl-modellen är en styrmodell och kan därför användas för alla projekttyper i kombination med ingående arbetssätt och utvecklingsmodeller, vid framtagning av en tjänst, service eller produkt, såsom exempelvis vid ett iterativt och agilt arbetssätt. Vanligtvis i kombination av flera arbetssätt. Projektstyrningen grundar sig på generell planeringsmetodik enligt WBS och därtill vilken underliggande metodik som helst. Effektstyrningen stödjer estimering genom Pejls egna metoder för beskrivning av effektmål samt beräkning av effektmål.
Observera! Kundegna modeller kan användas för ekonomiska beräkningar under förutsättning att de linjerar med de målvärden och den mätbarhet som Pejls synsätt anger.

Tel: +46 (0)8 - 732 80 35

Fax: +46 (0)8 - 756 55 26

pejlgruppen@pejl.se

Sveavägen 49, 113 59 Stockholm

Pejl-modellen består av följande delar:
• Pejl® Portföljstyrningsmodell
• Pejl® Programstyrningsmodell
• Pejl® Projektstyrningsmodell (Lilla/Stora)
• Pejl® Uppdragsstyrningsmodell (Lilla/Stora)
• Pejl® Förstudiemodell

De olika delarna i modellen kan anslutas efter behov.
Samtliga delar finns i två språkvarianter, svenska och engelska.

Process PFS

Pejl Portföljstyrningsmodell
Portföljstyrningsmodellen används för att på ett effektivt sätt hantera styrningen av de samlade utvecklingsinitiativen i en utvecklingsportfölj som ska möjliggöra att strategiska verksamhets- eller affärsmål kan uppnås. I genomförandefasen av portföljen bedrivs de program/projekt/uppdrag som tillsammmans ska bidra till att de övergripande/strategiska målen uppnås.

Process PGS

Pejl Programstyrningsmodell
Programstyrningsmodellen används för styrning av ett utvecklingsarbete som ska bedrivas som ett program. Programformen används för att samordna och styra olika ingående projekt, uppdrag och aktiviteter som tillsammans ska bidra till att programmets effektmål uppnås. I genomförandefasen av programmet bedrivs de projekt och uppdrag som ska bidra till programmets effektmål.

Process PJS

Pejl Projektstyrningsmodell
Projektstyrningsmodellen är en enkel modell för styrning av en insats som ska bedrivas i projektform. Modellen finns i två versioner, den Lilla och den Stora. Den innehåller fasta beslutspunkter och processteg som tydligt beskriver vad projektet ska göra. I modellen finns ett stort antal kompletta checklistor och mallar som stödjer de olika rollerna i ett projekt: Projektägare (Projektbeställare), Effekthetagningsansvariga, Styrgrupper, Projektledare, Kvalitetssäkringsansvariga, Projektdeltagare m. fl. Olika beslutsstöd för vilken genomförandeform (ledningsform) som rekommenderas i förhållande till projekttyp, projektstorlek (Lilla/Stora) och behov av styrning finns.

Process UDS

Pejl Uppdragsstyrningsmodell
Uppdragsstyrningsmodellen finns som stöd för att styra/bedriva uppdrag på ett enhetligt sätt och utgår från synsättet i Pejl Projektstyrningsmodell. Eftersom komplexiteten är lägre vid uppdrag än vid projekt ingår inte stöd för hantering av risk och kvalitet. I genomförandefasen av uppdraget mappar modellen på ett tydligt sätt de arbetsmetoder eller utvecklingsmodeller som ska användas i arbetet.
Modellen finns i två versioner, den lilla och den stora. I båda versionerna är formkraven lägre än vid projekt. Gemensamt för de båda versionerna är att de innehåller roller/ansvar och dokument. Det som skiljer versionerna åt är att den stora förutsätter styrning utifrån modellens samtliga processteg, medan den lilla kan användas lite mer flexibelt när behovet av styrning är mindre. Antalet dokument är färre i den lilla versionen och några dokument är sammanslagna, t.ex. uppdragsbeskrivningen. I övrigt kan man använda olika dokument i Pejl Projektstyrningsmodell som stöd, såväl mallar som checklistor.

Process FSM

Pejl Förstudiemodell
Förstudiemodellen beskriver de olika arbetsstegen i ett förstudiearbete. Syftet med en förstudie är att analysera förändringsbehovet och ta fram förslag till förändringar/lösningar så att verksamhetsansvarig chef/ledningen kan fatta beslut om fortsatt utvecklingsarbete. Förutom en beskrivning av de olika arbetsstegen innehåller modellen roller, dokument och förslag på arbetssätt. Den är generell och kan användas vid alla typer av förstudier och oavsett hur det fortsatta genomförandet ska ske. Pejl Förstudiemodell möjliggör att förstudier bedrivs på ett enhetligt sätt så att resultatet har rätt kvalitet.
Modellen är neutral till hur styrningen av förstudien går till och det finns flera tänkbara sätt att kombinera ett förstudiearbete med Pejl Projektstyrningsmodell (se Pejl Förstudiemodell – mappning mot projektstyrning).

Detta utmärker Pejl-modellen

• Fokus på Effekter.
• Avstamp och landning i verksamheten.
• Aktiverar ägarna/beställarna.
• Starkt stöd för alla roller i projektet.
• Produktoberoende (alla projekttyper).
• Hanterar både stora och små projekt samt uppdrag.
• Passar även olika utvecklingsmodeller inom IT som t. ex. Scrum m.fl.
• Både för interna projekt och externa kundprojekt.
• Enkel och intuitiv.
• Flera varianter av modellen: Lilla, Stora (kan mixas).
• Flera språkvarianter (svenska/engelska).

Effekter man uppnår man med Pejl-modellen

• Tydlighet i alla roller, ansvar och mandat.
• Måltänkandet ökar – speciellt effekttänkandet.
• Löpande effektstyrning och effektsäkring.
• Fungerande och engagerade projektägare och styrgrupper.
• Ökat kvalitetstänkande.
• Ökad motivation för projektarbete.
• Tar bort revir och barriärer.
• Linje- och projektverksamheten samverkar effektivare.
• Ökad trovärdighet hos omvärlden för våra projekt.
• Enhetlig syn på projekt.
• Bättre styrning och kontroll av och i projekt.