Utbildning

Våra kurser

En avgörande framgångsfaktor för en väl fungerande projektverksamhet
är att alla roller i ett projekt kan fungera på ett bra sätt. Pejl genomför utbildning för
dessa personer som tydliggör hur de praktiskt ska arbeta tillsammans.
Våra kursledare har en gedigen projekterfarenhet och dokumenterad förmåga att
utbilda projektorganisationer. 

Observera!
Kurserna genomför vi även internt hos våra kunder och anpassas då vid behov.

Kurserna riktar sig även till dig som inte arbetar utifrån en specifik modell. Kursledaren tar 
genomgående stöd i någon av Pejl-modellerna för att exemplifiera.

Öppna och interna kurser

(kan anpassas efter behov)

Portföljstyrning

Portföljstyrning används alltmer för att på ett effektivt sätt hantera styrningen av de samlade utvecklingsinitiativen i en utvecklingsportfölj. Kursen fokuserar på hur portföljstyrning kan användas för att möjliggöra att strategiska verksamhets- eller affärsmål kan uppnås. Denna kurs utgår från en etablerad modell för portföljstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till i första hand till ledning (verksamhets-/affärsansvariga chefer), portföljägare, portföljstyrgrupp, portföljansvariga, ansvarig för kvalitetssäkring av portföljen (QM) samt olika stödpersoner för portföljstyrning, inom t.ex. ett projektkontor.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
17 oktober 2018

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning

Programstyrning

Programformen används för att samordna och styra olika ingående projekt, uppdrag och aktiviteter som tillsammans ska bidra till att programmets effektmål uppnås. Kursen fokuserar på hur programstyrning kan användas för att möjliggöra att programmet når sina mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för programstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till i första hand till verksamhetsansvariga chefer, programägare, programstyrgrupp, programledare, deltagare i programledningsgrupp t.ex. kvalitetssäkringsansvarig (QA) i program samt projekt- eller uppdragsledare för projekt/uppdrag som ingår i ett program.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
8 oktober 2018

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning

Projektägarutbildning (möjlighet till Pejl-certifiering)

Kursen fokuserar på hur man som projektägare ska styra projekt så att man uppnår projektets mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig i första hand till verksamhetsansvariga chefer, projektägare/projektbeställare, styrgruppsmedlemmar, medarbetare på projektkontor, controllers m.fl.

Om så önskas kan en Pejl-certifiering kopplas till denna kurs (se Certifiering).

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
10 oktober 2018

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.
Certifiering: 5 900 kr/deltagare exkl. moms.

Denna kurs kan med fördel kompletteras med kursen ”Styrgruppsarbete”.

Kursbeskrivning

Styrgruppsarbete

En väl fungerande styrgrupp är en förutsättning för att projektet ska nå uppsatta mål. Effektivt styrgruppsarbete uppnås då alla styrgruppsmedlemmar vet och kan sin roll och agerar aktivt för att styra och stödja projektet att nå sina mål. Denna utbildning utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl) och fokuserar på att förstå vad som krävs i rollen som styrgruppsmedlem. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig främst till projektägare/projektbeställare, styrgruppsmedlemmar (resursgivare, controllers, verksamhets- och affärsansvariga m.fl.), projektkontorets medarbetare. Även projektledare ska vara kunniga om styrgruppsarbete.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
10 oktober 2018

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

Chefsutbildning – Förändringsstyrning

Denna kurs fokuserar på vad som krävs av chefer vid förändringsarbete, där cheferna kan gå in i olika roller och ansvarsområden. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.
Utbildningen är generell och är inte beroende av något specifikt modellstöd. För användare av Pejl-modellen kan en koppling göras till Pejls ramverk för förändringsstyrning.

Kursen vänder sig till chefer på olika nivåer och ansvarsområden inom verksamheten (inklusive IT), men även controllers m.fl. kan ha nytta av utbildningen.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
9 oktober 2018

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

Pejl® Effektanalys – metodik

För att projekt ska bli lyckade krävs tydliga och väl definierade mål som kan ligga till grund för styrningen av projekten. Det är därför av största vikt att arbetet med att identifiera och beskriva effekt- och produktmål genomförs på rätt sätt. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Du som deltagare får med dig en konkret metodik som du sedan kan använda i ditt dagliga arbete. Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till alla som ansvarar för eller ska delta i arbetet med effektanalys och ta fram Verksamhetens Beslutsunderlag (VBU) med bilagor. Målgruppen är främst verksamhetsansvariga chefer, blivande projektägare/styrgruppsmedlemmar, analytiker/controllers/utvecklare och andra expertfunktioner inom den verksamhet som ansvarar för utvecklingen eller berörs av effekterna av den. Även blivande projektledare bör känna till detta.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
11 oktober 2018

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

Introduktionsutbildning i projektarbete

Kursen Introduktionsutbildning i projektarbete/-styrning är en grundläggande utbildning som inte förutsätter några tidigare kunskaper eller erfarenheter av projektarbete. Kursen kan ses som ett ”körkort” för projektarbete. Denna kurs utgår från en etablerad modell för
projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till alla som ska arbeta i projekt/berörs av projektarbete och som inte har vidare behov av någon av de målgruppsanpassade utbildningarna.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
3 september 2018
22 oktober 2018

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

Projektledarutbildning (möjlighet till Pejl-certifiering)

Kursen fokuserar på hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare, men lämpar sig även för teamledare.

Om så önskas kan en Pejl-certifiering kopplas till denna kurs (se Certifiering).

Kurslängd: 2 dagar.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
5-6 september 2018
22-23 oktober 2018

Kurspris: 13 500 kr/deltagare exkl. moms.
Certifiering: 5 900 kr/deltagare exkl. moms.

Denna kurs kan med fördel kompletteras med kurserna ”Praktisk projektledning – metoder och analyser” samt ”Projektledarskap – kommunikation och samarbete”.

Kursbeskrivning

Projektledarutbildning för erfarna projektledare (inkl. Pejl-certifiering)

Kursen fokuserar på hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs genomförs under högt tempo och utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Kursen innefattar en certifiering i Pejl Projektstyrningsmodell, se nedan. Teori blandas med diskussioner.

Kursen vänder sig till erfarna projektledare som har flera års erfarenhet av projektledarrollen och eventuellt av andra projektstyrningsmodeller.

Kurslängd: 1/2 dag.

Max antal deltagare: 4

Kurstillfällen:
5 september 2018
22 oktober 2018

Kurspris: 8 900 kr/deltagare exkl. moms.
Kurspriset inkluderar certifiering!

Denna kurs kan med fördel kompletteras med kursen ”Projektledarskap – kommunikation och samarbete”.

Kursbeskrivning

Praktisk projektledning – metoder och analyser

Kursen är praktiskt inriktad och fokuserar på några av de vanliga metoderna och analyserna som användas för att ta fram olika underlag till styrningen och resultat i det praktiska projektarbetet. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl) och dess grundsyn på projekt och kompletterar kurserna ”Projektledarutbildning” och Projektledarskap – kommunikation och samarbete”.

Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare, men lämpar sig även för metodansvariga, workshopledare, projektdeltagare m.fl.

Kurslängd: 1 dag

Max antal deltagare: 14

Kurstillfälle:
24 oktober 2018

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Denna kurs kan med fördel kompletteras med kurserna ”Projektledarutbildning” samt ”Projektledarskap – kommunikation och samarbete”.

Kursbeskrivning

Projektledarskap – kommunikation och samarbete

Bra kommunikation och ett gott samarbetsklimat är viktiga grundpelare för ett lyckat resultat och förutsättningar för att man ska kunna omsätta sin projektkunskap i praktiken. Denna utbildning fokuserar helt och hållet på det funktionella ledarskapet och dess betydelse. Kursen kompletterar kurserna ”Projektledarutbildning” och ” Praktisk projektledning – metoder och analyser” och innehåller de faktorer som bidrar till ett framgångsrikt projektledarskap och projektarbete. I kursen ingår även hänsyn till de mellanmänskliga relationerna och dess betydelse för att nå uppsatta mål tillsammans.

Utbildningen vänder sig i första hand till projektledare/delprojektledare/teamledare, men även till andra ledarroller som deltar i projektarbetet.

Kurslängd: 1 dag

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
26 oktober 2018

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning

Projektstyrning vid ett agilt arbetssätt

Allt fler företag och myndigheter tillämpar ett agilt arbetssätt. Även vid ett agilt arbetssätt krävs en tydlig projektstyrning så att projektet når sina mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Modellen kan med fördel kombineras med ett agilt arbetssätt, såväl vid IT-relaterade projekt som vid verksamhetsutvecklingsprojekt utan IT-inslag.

Kursen vänder sig till projektledare, projektägare, styrgrupper samt andra kompletterande roller kopplade till det agila arbetssättet (ex. produktägare).

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
25 oktober 2018

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

Förstudiearbete

Ibland finns behov av att göra en fördjupad analys av ett tänkt förändringsarbete. Analysen kan vara djup och bred, där flera tänkbara förändringsförslag eller lösningar presenteras. Detta för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt inför det fortsatta utvecklingsarbetet. Denna kurs beskriver de olika arbetsstegen i ett förstudiearbete och utgår från en etablerad modell för förstudiearbete (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig i första hand till förstudieledare, projekt-/uppdragsledare, verksamhetsansvarig chef/projektägare/uppdragsägare, deltagare i förstudier samt ansvariga inom berörda verksamhets-/affärsområden.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
20 september 2018

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

Projektverktyg – Smartsheet™

Kursen lär ut funktioner i Smartsheet med fokus på hur man med stöd av projektverktyget och en projektstyrningsmodell effektiviserar projektarbetet. Under kursen genomförs praktiska övningar.
Kursen kan med fördel kompletteras med kurserna ”Projektledning – möjlighet till Pejl-certifiering (steg 1), ”Praktisk projektledning – metoder och analyser (steg 2)” samt ”Projektledarskap – kommunikation och samarbete (steg 3)”.

OBSERVERA!
Kursdeltagare utan egen programlicens tilldelas en kostnadsfri tidsbegränsad tillgång till projektverktyget!

Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare, programledare och portföljansvariga.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
30 oktober 2018

Kurspris: 6 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

Onlinekurser

- varje vecka (3 timmar)

Projektägarutbildning (möjlighet till certifiering)

Kursen fokuserar på hur man som projektägare ska styra projekt så att man uppnår projektets mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig i första hand till verksamhetsansvariga chefer, projektägare/projektbeställare, styrgruppsmedlemmar, medarbetare på projektkontor, controllers m.fl.

Om så önskas kan en Pejl-certifiering kopplas till denna kurs (se Certifiering).

Kurslängd: 3 timmar (13:00-16:00).

Kurstillfällen (ONLINE):
26 juni 2018

Kurspris: 3 950 kr/deltagare exkl. moms.
Certifiering: 5 900 kr/deltagare exkl. moms.

Denna kurs kan med fördel kompletteras med kursen ”Styrgruppsarbete”.

Kursbeskrivning

Styrgruppsarbete

En väl fungerande styrgrupp är en förutsättning för att projektet ska nå uppsatta mål. Effektivt styrgruppsarbete uppnås då alla styrgruppsmedlemmar vet och kan sin roll och agerar aktivt för att styra och stödja projektet att nå sina mål. Denna utbildning utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl) och fokuserar på att förstå vad som krävs i rollen som styrgruppsmedlem. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig främst till projektägare/projektbeställare, styrgruppsmedlemmar (resursgivare, controllers, verksamhets- och affärsansvariga m.fl.), projektkontorets medarbetare. Även projektledare ska vara kunniga om styrgruppsarbete.

Kurslängd: 3 timmar (13:00-16:00).

Kurstillfällen (ONLINE):
Nya kursdatum för hösten kommer inom kort!

Kurspris: 3 950 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

Introduktionsutbildning i projektarbete

Kursen Introduktionsutbildning i projektarbete/-styrning är en grundläggande utbildning som inte förutsätter några tidigare kunskaper eller erfarenheter av projektarbete. Kursen kan ses som ett ”körkort” för projektarbete. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till alla som ska arbeta i projekt/berörs av projektarbete och som inte har vidare behov av någon av de målgruppsanpassade utbildningarna.

Kurslängd: 3 timmar (13:00-16:00).

Kurstillfällen (ONLINE):
Nya kursdatum för hösten kommer inom kort!

Kurspris: 3 950 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

Projektledarutbildning för erfarna (inkl. Pejl-certifiering)

Kursen fokuserar på hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs genomförs under högt tempo och utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Kursen innefattar en certifiering i Pejl Projektstyrningsmodell, se nedan. Teori blandas med diskussioner.

Kursen vänder sig till erfarna projektledare som har flera års erfarenhet av projektledarrollen och eventuellt av andra projektstyrningsmodeller.

Kurslängd: 3 timmar (13:00-16:00).

Kurstillfällen (ONLINE):
Nya kursdatum för hösten kommer inom kort!

Kurspris: 7 900 kr/deltagare exkl. moms.
Kurspriset inkluderar certifiering!

Denna kurs kan med fördel kompletteras med kursen ”Projektledarskap – kommunikation och samarbete”.

Kursbeskrivning

Förstudiearbete

Ibland finns behov av att göra en fördjupad analys av ett tänkt förändringsarbete. Analysen kan vara djup och bred, där flera tänkbara förändringsförslag eller lösningar presenteras. Detta för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt inför det fortsatta utvecklingsarbetet. Denna kurs beskriver de olika arbetsstegen i ett förstudiearbete och utgår från en etablerad modell för förstudiearbete (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig i första hand till förstudieledare, projekt-/uppdragsledare, verksamhetsansvarig chef/projektägare/uppdragsägare, deltagare i förstudier samt ansvariga inom berörda verksamhets-/affärsområden.

Kurslängd: 3 timmar (13:00-16:00).

Kurstillfällen (ONLINE):
Nya kursdatum för hösten kommer inom kort!

Kurspris: 3 950 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

Kursanmälan – öppen kurs

Du gör din kursanmälan via e-post, telefon eller genom att fylla i anmälningsformuläret nedan. Kurspriset är angivet per person och inkluderar kursdokumentation, lunch och kaffe. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften och senare än en vecka hela kursavgiften. Vid ombokning debiteras en avgift på 700 kr. Betalningsvillkor 30 dagar. Moms tillkommer.

Offertförfrågan – intern kurs

Ett internt kursgenomförande är ibland mer kostnadseffektivt. Vid internt kursarrangemang finns även möjlighet att anpassa kursinnehållet i förhållande till den egna i verksamheten. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för ytterligare information rörande era önskemål om anpassning av kursinnehåll samt det praktiska arrangemanget. Du erhåller en utbildningsoffert så snart vi informerat oss om detaljerna.

Efterfråga offert för intern kurs

Kursanmälan – Online-kurs

Du gör din kursanmälan via e-post, telefon eller genom att fylla i anmälningsformuläret nedan. Kurspriset är angivet per person och inkluderar kursdokumentation (PDF). Vid detta kursarrangemang debiteras ingen avbokningsavgift. Du kan när som helst boka av kursen eller boka fram den till kommande kurstillfälle. Betalningsvillkor 30 dagar. Moms tillkommer.

Kursanmälan till onlinekurs

Inventera ert utbildningsbehov

Med ”Pejl Kompetensmatris” är det enkelt att inventera ert utbildningsbehov. 

Ladda ner kompetensmatrisen (PDF)

Våra kursledare

Så här säger några kurdeltagare