Säkerställ personalens projektkomptetens

Att certifiera personal och konsulter bidrar till att säkerställa kompetensen hos de som medverkar i utvecklings- och förändringsarbetet och ökar möjligheten att uppnå målen. Målgruppen är både externa och interna resurser som har en styrande och/eller ledande roll. Både de som har kort eller ingen erfarenhet och de som har lång erfarenhet.

Pejls utbildningar och certifieringar motsvarar de kompetensområden som idag används vid exempelvis certifiering enligt IPMA: Perspective (projektets syfte), People (ledarskap, beteende och människorelaterad kompetens) samt Practice (metoder, verktyg och tekniker i praktiken) .

Processen för certifiering startar i samband med ett kursdeltagande. 

Kontakta oss för mer information om certifiering

Projektägare

Genomförs enskilt i samband med deltagande på kursen ”Projektägarutbildning” eller i grupp i samband med en intern kurs på ett företag eller myndighet. Certifieringen innebär att den certifierade visat sig ha god kunskap i projektägarrollen och Pejl Projektstyrningsmodell samt den begreppsapparat och det synsätt som modellen står för.

Certifieringen omfattar tre delar:

  1. Prov i samband med kursgenomförandet. 
  2. Inlämningsuppgift.
  3. Redovisning av lösningsförslag utifrån ett fiktivt projekt.

Provet är skriftligt och består av kunskapsfrågor på Pejl Projektstyrningsmodell och dess synsätt och begrepp. Under certifieringen får deltagarna individuell handledning och feedback. Vid godkänt genomförande i samtliga steg blir projektägaren Pejl-certifierad och tilldelas ett numrerat certifikat.

Certifieringsavgift 5 900 kr/per person (avtalsrabatter förekommer).

Projektledare

Genomförs enskilt i samband med deltagande på kurserna ”Projektledarutbildning” och ”Projektledning för erfarna” eller i grupp i samband med en intern kurs på ett företag eller myndighet. Certifieringen innebär att den certifierade visat sig ha god kunskap i projektledarrollen och Pejl Projektstyrningsmodell samt den begreppsapparat och det synsätt som modellen står för.

Certifieringen omfattar tre delar:

  1. Prov i samband med kurgenomförandet.
  2. Inlämningsuppgift.
  3. Föredragning/presentation inför en fiktiv styrgrupp.

På alla tre delar ges handledning och feedback eftersom lärandet är huvudtemat. Provet är skriftligt och består av kunskapsfrågor på Pejl Projektstyrningsmodell och dess synsätt och begrepp. Inlämningsuppgiften är ett representativt exempelprojekt där fokus ligger på effektmål, övergripande och preciserade produktmål. Föredragning inför styrgruppen sker efter en given mall.
Vid godkänt genomförande i samtliga steg blir projektledaren Pejl-certifierad och tilldelas ett numrerat certifikat.

Certifieringsavgift 5 900 kr/per person (avtalsrabatter förekommer).

.

Internutbildare

Vid omfattande utbildningsinsatser kan det vara både ekonomiskt och praktiskt att ha tillgång till en eller flera egna internutbildare. Pejl medverkar till att säkerställa den interna utbildarens kompetens genom en speciellt framtagen certifieringsprocess för denna målgrupp. Grundkravet är att den interna utbildaren är Pejl-certifierad i någon av rollerna Projektägare eller Projektledare och därmed väl insatt i Pejl Projektstyrningsmodell.

Certifieringen omfattar tre delar:

  1. Deltagande vid internt kursgenomförande där kursledare från Pejl undervisar. 
  2. Internt kursgenomförande där den interna utbildaren undervisar i anvisade delar av kursen i närvaro av någon av Pejls kursledare (som skuggar). 
  3. Den interna utbildaren genomför självständigt en komplett intern kurs utan stöd som sedan utvärderas i Pejls regi.

Mellan samtliga av stegen ovan erhålls handledning och coaching fram tills att Pejl bedömer att den interna utbildaren självständigt kan genomföra aktuell kurs.
Efter godkännande tilldelas den interna utbildaren ett numrerat personligt certifikat.

En certifierad ”Pejl-utbildare” kan beställa standardiserade eller anpassade kursmaterial från Pejl.

Ingen extra kostnad utöver ordinarie kurspris för de kurstillfällen som kräver medverkan från Pejl (minst 2 tillfällen enligt ovan).