En väl fungerande projektverksamhet

Företagen/myndigheterna ställs hela tiden inför utmaningen att på ett kostnadseffektivt sätt utveckla nya tjänster/produkter till kunderna. Alla utvecklingsinsatser ska bidra till den affärsidé/uppdrag och vision för verksamheten som finns. Den övergripande verksamhetsstyrningen med strategiska mål i olika affärs- och/eller verksamhetsplaner, är ytterst styrande för utvecklingsverksamheten. Styrningen av utvecklings-verksamheten sker på olika nivåer (se vidare modeller för: portfölj-, program-, projekt- och uppdragsstyrning).

Kontakta oss för mer information om hur Pejls konsulter kan bistå er

Framgångsfaktorer:

Ledningens engagemang

Förändringsarbetet är ytterst ett ledningsansvar. Ledningen ansvarar för att styra/samordna/följa upp/stödja samt utvärdera förändringsarbetet och därmed vidmakthålla, stödja och steg-för-steg utveckla projektkulturen inom företaget/organisationen.

Tydlig organisation och ansvarsfördelning

Förändringsarbetet ingår som en naturlig del i den ordinarie verksamheten. Ansvaret för förändringsarbetet bygger på en indelning av verksamheten utifrån organisation, processer, systemstöd m.m. Detta ger en ändamålsenlig styrning av löpande produktion, förvaltning och utveckling; som i sin tur ligger till grund för styrningen av portfölj, program, projekt och uppdrag.

Projektkontor som ledningsstöd

Det finns ett projektkontor som bl.a. fungerar som stöd för ledningen att styra utvecklings- /förändringsarbetet på strategisk nivå. Detta för att få bättre kontroll på den samlade utvecklingsverksamheten så att långsiktiga mål kan uppnås. Projektkontoret kan ha många olika ansvarsområden och kan se olika ut beroende på vad man vill uppnå. 

Enkel modell för styrning

En tillämpning av Pejl-modellen bidrar till det angreppssätt man valt för att åstadkomma en fungerande styrning av förändringsinsatser av olika slag och på olika nivåer. Eventuella anpassningar har gjorts i den egna verksamheten utifrån beslutad ambitionsnivå, t.ex. beslutsnivåer, processer och övrigt stöd.

Rätt kompetens

Inblandade i förändringsarbetet på olika nivåer har ett gemensamt synsätt och språk samt förstår de processer som ska tillämpas och sin egen roll så att utvecklingsarbetet kan ske på ett effektivt sätt i samverkan med övrig verksamhet. Detta uppnås bl.a. genom utbildning för berörda målgrupper.

Aktivt styrda och kvalitetssäkrade förändringsinsatser

Aktiv styrning och ledning av de olika insatserna på olika nivåer (portfölj, program, projekt, uppdrag) med tydliga och kommunicerade mål samt ett väl utvecklat kvalitetssäkringsarbete.

Dessa framgångsfaktorer bidrar sammantaget till en god projektkultur med en
hög projektmognad. Det i sin tur bidrar till att fler projekt når sina mål och att verksamhetens
långsiktiga mål uppnås. Pejl visar vägen genom utbildning samt konsult- och stödtjänster!