Lärarledd utbildning online

Tid är en bristvara för de flesta som är involverade i projektarbete. Därför arrangerar Pejl även onlinekurser. Att delta i en onlinekurs har många praktiska fördelar förutom att det är kostnadseffektivt. Du som kursdeltagare kan tillgodogöra dig undervisningen vart du än befinner dig eftersom ingen specialutrustning krävs, mer än en internetuppkoppling. Varje online-tillfälle är tidsbegränsat och flera pauser ingår. 
Skulle du få förhinder kan du enkelt boka om din plats för det aktuella kurstillfället, hur många gånger du vill och utan extra kostnad.
Nu har du tid att utveckla din projektkompetens!

KURSKATALOG

OBS! Kurskatalogen uppdateras just nu. 

En kortfattad kursbeskrivningar finns i kurskatalogen (klicka på ”read more…”).
För mer detaljerad innehållsbeskrivning, se KURSBESKRIVNINGAR.
Genom att delta i de kurser som ingår i något av de rollbaserade utbildningsprogram
Pejl erbjuder ges du möjlighet att bli Pejl-certifierad. Detta kan du göra i din egen takt och
helt och hållet online. 

KURSBESKRIVNINGAR

– enstaka kurser

40001 Introduktion i projektarbete

Kursen Introduktion i projektarbete/styrningär en grundläggande utbildning som inte förutsätter några tidigare kunskaper eller erfarenheter av projektarbete. Kursen kan ses som ett ”körkort” för projektarbete.
Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till alla som ska arbeta i projekt eller berörs av projektarbete.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 2 tillfällen á 2 x 45 min.

Kurstillfällen:
(Publiceras inom kort.)

Kurspris: 4 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

40002 Effekt- och projektstyrning

40003 Projektstyrning och förändringsledning

Chefens bidrag, både ur ett verksamhets- och IT-perspektiv, är ofta helt avgörande för att projekten ska lyckas. Man behöverdärför förstå sina olika roller vid förändringsarbete och även ges förutsättningar för att kunna verka i dessa. Denna kurs fokuserar på vad som krävs av en chef vid förändringsarbete, där man som chefkan gå in i olika roller och ansvarsområden. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar. Kursens innehållär generell och är inte beroende av något specifikt modellstöd.

Kursen vänder sig till cheferpå olika nivåer och ansvarsområden inom verksamheten (inklusive IT), men även controllers m.fl. kan ha nytta av utbildningen.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 2 tillfällen á 2 x 45 min.

Kurstillfällen:
(Publiceras inom kort.)

Kurspris: 4 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

40004 Effektivt styrgruppsarbete

En väl fungerande styrgrupp är en förutsättning för att projektet ska nå uppsatta mål. Denna utbildning utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl) och fokuserar på att förstå vad som krävs i rollen som styrgruppsmedlem. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig främst till projektägare (projektbeställare), styrgruppsmedlemmar (resursgivare, controllers, verksamhets- och affärsansvariga m.fl.), projektkontorets medarbetare. Även projektledare ska vara kunniga om styrgruppsarbete.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 2 tillfällen á 2 x 45 min.

Kurstillfällen:
(Publiceras inom kort.)

Kurspris: 4 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

40005 Projektstyrning vid kund- och leverantörsrelation

Vid tillämpning av flera modeller som reglerar olika överenskommelser samtidigt, och som tagits fram med olika syften, innebära att roll- och ansvarsfördelningen i projektet blir otydligt och att man inte uppnår fördelarna som avses. I kursen får du lära dig olika alternativa tillvägagångssätt för att organisera arbetet och för att uppnå ett så effektivt projektarbete som möjligt.Kursen utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare, men lämpar sig även för projektägare.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 2 tillfällen á 2 x 45 min.

Kurstillfällen:
(Publiceras inom kort.)

Kurspris: 4 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

40006 Effektanalys – metodik

För att projekt ska bli lyckade krävs tydliga och väl definierade mål som kan ligga till grund för styrningen av projekten. Det är därför av största vikt att arbetet med att identifiera och beskriva effekt- och produktmål genomförs på rätt sätt. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Du som deltagare får med dig en konkret metodik som du sedan kan använda i ditt dagliga arbete. Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till alla som ansvarar för eller ska delta i arbetet med effektanalys och ta fram Verksamhetens Beslutsunderlag (VBU) med bilagor. Målgruppen är främst verksamhetsansvariga chefer, blivande projektägare/styrgruppsmedlemmar, analytiker/controllers/utvecklare och andra expertfunktioner inom den verksamhet som ansvarar för utvecklingen eller berörs av effekterna av den. Även blivande projektledare bör känna till detta.

Kurslängd: 1 dag.

Denna kurs ingår som del i det rollbaserade utbildningsprogrammet för projektägare (4100) och kan med fördel kompletteras med övriga kursmoduler i programmet.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 2 tillfällen á 2 x 45 min.

Kurstillfällen:
(Publiceras inom kort.)

Kurspris: 4 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

40007 Praktisk projektledning

Kursen fokuserar på det praktiska arbetet och hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare, men lämpar sig även för teamledare.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 4 tillfällen á 2 x 45 min.

Kurstillfällen:
(Publiceras inom kort.)

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

40008 Projektstyrning vid agilt arbetssätt

Allt fler företag och myndigheter tillämpar ett agilt arbetssätt. Även vid ett agilt arbetssätt krävs en tydlig projektstyrning så att projektet når sina mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Modellen kan med fördel kombineras med ett agilt arbetssätt, såväl vid IT-relaterade projekt som vid verksamhetsutvecklingsprojekt utan IT-inslag.

Kursen vänder sig till projektledare, projektägare, styrgrupper samt andra kompletterande roller kopplade till det agila arbetssättet (ex. produktägare).

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 2 tillfällen á 2 x 45 min.

Kurstillfällen:
(Publiceras inom kort.)

Kurspris: 4 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

40009 Ledarskap – kommunikation och samarbete

Bra kommunikation och ettgott samarbetsklimat är viktiga grundpelare för ett lyckat resultat ochförutsättningar för att man ska kunna omsätta sin projektkunskap i praktiken. Denna kursfokuserar helt och hållet pådet funktionellaledarskapet. . I kursen ingår ävenhänsyn till de mellanmänskliga relationernaoch dess betydelse för att nå uppsatta mål tillsammans.MålgruppUtbildningen vänder sig i första hand till projektledare/delprojektledare/teamledare, men även till andra ledarroller som deltar i projektarbetet.KursmålGodkännedom om hur man leder både sig själv och andra, hur man skapar och bibehåller arbetsglädje och effektivitet under projektets olika faser. Teori blandas med övningar för att belysa hur du som projektledare kan påverka/hantera situationer för att uppnå önskad effekt.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 4 tillfällen á 2 x 45 min.

Kurstillfällen:
(Publiceras inom kort.)

Kurspris: 4 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

40010 Projektdeltagarens bidrag till projektstyrningen

Kursen fokuserar på vad man bör tänka på i rollen som projektdeltagare i ett projekt. Kursen utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig till blivande eller befintliga deltagare i projekt.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 4 tillfällen á 2 x 45 min.

Kurstillfällen:
(Publiceras inom kort.)

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

90001 Smartsheet – grundkurs

Kursen lär ut funktioner i Smartsheet med fokus på hur man med stöd av verktyget effektiviserar arbetet. Under kursen genomförs praktiska övningar.

Kursen vänder sig till alla som vill effektivisera företagets eller sitt eget arbete samt underlätta samverkan med kolleger internt och externt. Exempelvis projektledare och delprojektledare, programledare och portföljansvariga.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 2 tillfällen á 2 x 45 min.

Kurstillfällen:
(Publiceras inom kort.)

Kurspris: 4 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning (PDF)

Kursanmälan

Du gör din kursanmälan enklast genom att klicka på knappen ”REGISTER” vid aktuella kurstitel i kurskatalogen. Det leder dig vidare till anmälningsformuläret. De adressuppgifter du anger används för att administrera kursarrangemanget och senare för fakturering av kursavgiften i samband med kursstart. Kursavgiften är angivet per person och inkluderar samtliga ingående online-sessioner samt kursmaterial. 

Avbokningsregler:
Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften och senare än en vecka hela kursavgiften. Vid eventuell ombokning debiteras ingen avgift. 

PRAKTISK INFORMATION

För att delta i någon av våra onlinekurser behöver du ingen extra teknisk utrustning, endast en bra internetuppkoppling. Vi rekommenderar dock att du använder ett headset. Det förbättrar ljudkvaliteten avsevärt. För att begränsa tiden framför skärmen har vi delat upp varje kurs i ett antal tidsbegränsade online-session. I kurskatalogen anges hur många online-sessioner varje kurs består av.

Pejl använder en väletablerad plattform för onlineundervisning. 
Välj om du vill delta via dator, surfplatta eller via smartphone.

Om du känner dig osäker eller har frågor inför eller efter att du anmält dig till någon av online-kurserna får du gärna kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret nedan. Vi besvarar dina frågor så snart vi hinner. Självklart kan du även ringa oss. Kontaktuppgifterna finner du längst ner på alla sidor.
Välkommen med dina funderingar!

Jag har frågor om onlinekurser

Vid tekniska problem:
Om tekniska problem skulle uppstå och att det därigenom blir omöjligt för arrangören att genomföra onlinekursen, eller att det uppstår tekniska problem hos dig som deltar, erbjuds du att omboka till valfritt kurstillfälle. Detta oavsett orsaken till det tekniska problem som uppstått.

Avtalsrabatt:
Pejl erbjuder generösa avtalsrabatter på utbildning vid en prognostiserad deltagarvolym samt för organisationer som har en aktiv Pejl-licens. Inkommande kursanmälningar kontrolleras alltid mot eventuella avtalsrabatter! Om du är osäker, kontakta oss för information om den eventuella avtalsrabatt som gäller för just din organisation.