Utbildning online

Att delta i en onlinekurs har många praktiska fördelar förutom att det är kostnadseffektivt. Du som kursdeltagare kan tillgodogöra dig undervisningen vart du än befinner dig eftersom ingen specialutrustning krävs, mer än en internetuppkoppling. Skulle du få förhinder kan du enkelt boka om din plats för det aktuella kurstillfället, hur många gånger du vill och utan extra kostnad.
Nu har du tid att utveckla din projektkompetens!

KURSKATALOG

En kortfattad kursbeskrivningar finns i kurskatalogen (klicka på kurstiteln).
För mer detaljerad innehållsbeskrivning, se KURSBESKRIVNING för varje kurs.
Genom att delta i de kurser som ingår i något av de rollbaserade utbildningsprogram
Pejl erbjuder så ges du möjlighet att bli Pejl-certifierad. Detta kan du göra i din egen takt och helt och hållet online.

KURSBESKRIVNINGAR

– basutbildning samt enskilda kurser

420 Projektledarutbildning (möjlighet till certifiering) 21, 22, 23 och 24 maj

Kursen fokuserar på hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Kursen kan kompletteras med kurserna ”Projektstyrning vid agilt arbetssätt”, ”Projektstyrning vid kund- och leverantörsrelation” samt ”Projektledarskap –kommunikation och samarbete”.

Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare,men lämpar sig även för teamledare.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 4 tillfällen á 3 timmar.

Kurstillfällen:
27, 28, 29 och 30 mars 13:00-16:00 (Fullbokad)
21, 22, 23 och 24 maj 13:00-16:00

Kurspris: 13 500 kr/deltagare exkl. moms.
Tillägg för eventuell certifiering: 5 900 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

410 Projektägarutbildning (möjlighet till certifiering) 8 och 9 maj

Kursen fokuserar på hur man som projektägare ska styra projekt så att man uppnår projektets mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl).

Kursen vänder sig i första hand till verksamhetsansvariga chefer, projektägare(projektbeställare, styrgruppsmedlemmar, medarbetare på projektkontor, controllers m.fl.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 2 tillfällen á 3 timmar.

Kurstillfällen:
8 och 9 maj 13:00-16:00
20 och 21 november 13:00-16:00

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.
Tillägg för eventuell certifiering: 5 900 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

210 Portföljstyrning Erbjuds på begäran

Portföljstyrning används alltmer för att på ett effektivt sätt hantera styrningen av de samlade utvecklingsinitiativen i en utvecklingsportfölj. Kursen fokuserar på hur portföljstyrning kan användas för att möjliggöra att strategiska verksamhets- eller affärsmål kan uppnås. Denna kurs utgår från en etablerad modell för portföljstyrning (Pejl).

Kursen vänder sig tilli första hand tillledning (verksamhets-/affärsansvariga chefer), portföljägare, portföljstyrgrupp, portföljansvariga, ansvarig för kvalitetssäkring av portföljen (QM) samt olika stödpersoner för portföljstyrning, inom t.ex.ett projektkontor.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 2 tillfällen á 3 timmar.

Kurstillfällen:
Erbjuds på begäran.

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

310 Programstyrning Erbjuds på begäran

Programformen används för att samordna och styra olika ingående projekt, uppdrag och aktiviteter som tillsammans ska bidra till att programmets effektmål uppnås. Kursen fokuserar på hur programstyrning kan användas för att möjliggöra att programmet når sina mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för programstyrning (Pejl).

Kursen vänder sig tilli första hand tillverksamhetsansvariga chefer, programägare, programstyrgrupp, programledare, deltagare i programledningsgruppt.ex. kvalitetssäkringsansvarig (QA) i program samt projekt- eller uppdragsledare för projekt/uppdrag som ingår i ett program.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 2 tillfällen á 3 timmar.

Kurstillfällen:
Erbjuds på begäran.

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

41006 Chefens roll vid förändringsarbete Erbjuds på begäran

Som chef i den ordinarie verksamheten bidrar man på olika sätt vid projektarbete, både i styrande och stödjande roller. Chefens bidrag, både ur ett verksamhets- och IT-perspektiv, är ofta helt avgörande för att projekten ska lyckas. Man behöver därför förstå sina olika roller vid förändringsarbete och även ges förutsättningar för att kunna verka i dessa.
Denna kurs fokuserar på vad som krävs av en chef vid förändringsarbete. Teori blandas med diskussioner.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd:1 tillfälle á 3 timmar.

Kurstillfällen:
24 februari 13:00-16:00
24 mars 13:00-16:00
20 april 13:00-16:00
20 maj 13:00-16:00
24 juni 13:00-16:00

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

40003 Projektstyrning och förändringsledning Erbjuds på begäran

För att en förändring ska få fullt genomslag och bli bestående i verksamheten är det viktigt med både en aktiv styrning av förändringsprojektet och förändringsledning. Med förändringsledning avses ledning och genomförande av aktiviteter som skapar verkliga och bestående beteendeförändringar hos medarbetare eller kunder.
Denna kurs fokuserar på hur man i ett förändringsprojekt kombinerar styrningen mot effektmål med arbetet med förändringsledning. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar. Som stöd används en etablerad modell för projektstyrning (Pejl).

Kursen vänder sig till i första hand till förändringsledare, verksamhetsansvariga chefer, projektägare, och projektstyrgrupp, men även till projektledare, controllers och andra som är inblandade i eller lämnar stöd till förändringsprojekten.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 2 tillfällen á 3 tim.

Kurstillfällen:
Ingår som del i kursen ”410 Projekägarutbildning”.
Genomförs separat på begäran.

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

420E Projektledarutbildning – Erfarna (inkl. certifiering) Erbjuds på begäran

Kursen fokuserar på hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs genomförs under högt tempo och utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Kursen innefattar en certifiering i Pejl Projektstyrningsmodell (se nedan).

Kursen vänder sig till erfarna projektledare som har flera års erfarenhet av projektledarrollen och eventuellt av andra projektstyrningsmodeller.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 2 tillfällen á 3 timmar.

Kurstillfällen:
Erbjuds på begäran.

Kurspris: 8 900 kr/deltagare exkl. moms.
Kurspriset inkluderar certifiering.

Kursbeskrivning (PDF)

330/430 Förstudiearbete Erbjuds på begäran.

Ibland finns behov av att göra en fördjupad analys av ett tänkt förändringsarbete. Analysen kan vara djup och bred, där flera tänkbara förändringsförslag eller lösningar presenteras. Detta för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt inför det fortsatta utvecklingsarbetet. Denna kurs beskriver de olika arbetsstegen i ett förstudiearbete och utgår från en etablerad modell för förstudiearbete (Pejl).

Kursen vänder sig i första hand till förstudieledare, projekt-/uppdragsledare, verksamhetsansvarig chef/projektägare/uppdragsägare, deltagare i förstudier samt ansvariga inom berörda verksamhets-/affärsområden.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 2 tillfällen á 3 timmar.

Kurstillfällen:
Erbjuds på begäran.

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

00011 Introduktion i projektarbete Erbjuds på begäran

Kursen Introduktion i projektarbete/styrningär en grundläggande utbildning som inte förutsätter några tidigare kunskaper eller erfarenheter av projektarbete. Kursen kan ses som ett ”körkort” för projektarbete.
Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till alla som ska arbeta i projekt eller berörs av projektarbete.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 2 tillfällen á 3 timmar.

Kurstillfällen:
Erbjuds på begäran.

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

440 Projektdeltagarutbildning Erbjuds på begäran

Kursen fokuserar på vad man bör tänka på i rollen som projektdeltagare i ett projekt. Kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig till blivande eller befintliga deltagare i projekt.

Max antal samtidiga deltagare: 20

Kurslängd: 2 tillfällen á 3 timmar.

Kurstillfällen:
Erbjuds på begäran.

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

41004 Effektivt styrgruppsarbete Erbjuds på begäran

En väl fungerande styrgrupp är en förutsättning för att projektet ska nå uppsatta mål. Denna utbildning utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl) och fokuserar på att förstå vad som krävs i rollen som styrgruppsmedlem. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig främst till projektägare (projektbeställare), styrgruppsmedlemmar (resursgivare, controllers, verksamhets- och affärsansvariga m.fl.), projektkontorets medarbetare. Även projektledare ska vara kunniga om styrgruppsarbete.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 1 tillfälle á 3 timmar.

Kurstillfällen:
Ingår som del i kursen ”410 Projektägarutbildning”.
Erbjuds på begäran.

Kurspris: 4 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

40005 Projektstyrning vid kund- och leverantörsrelation Erbjuds på begäran

Vid tillämpning av flera modeller som reglerar olika överenskommelser samtidigt, och som tagits fram med olika syften, innebära att roll- och ansvarsfördelningen i projektet blir otydligt och att man inte uppnår fördelarna som avses. I kursen får du lära dig olika alternativa tillvägagångssätt för att organisera arbetet och för att uppnå ett så effektivt projektarbete som möjligt.Kursen utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare, men lämpar sig även för projektägare.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 1 tillfälle á 3 timmar.

Kurstillfällen:
Erbjuds på begäran.

Kurspris: 4 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

41006 Effektanalys – Metodik Erbjuds på begäran

För att projekt ska bli lyckade krävs tydliga och väl definierade mål som kan ligga till grund för styrningen av projekten. Det är därför av största vikt att arbetet med att identifiera och beskriva effekt- och produktmål genomförs på rätt sätt. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Du som deltagare får med dig en konkret metodik som du sedan kan använda i ditt dagliga arbete. Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till alla som ansvarar för eller ska delta i arbetet med effektanalys och ta fram Verksamhetens Beslutsunderlag (VBU) med bilagor. Målgruppen är främst verksamhetsansvariga chefer, blivande projektägare/styrgruppsmedlemmar, analytiker/controllers/utvecklare och andra expertfunktioner inom den verksamhet som ansvarar för utvecklingen eller berörs av effekterna av den. Även blivande projektledare bör känna till detta.

Denna kurs ingår som del i det rollbaserade utbildningsprogrammet för projektägare (4100) och kan med fördel kompletteras med övriga kursmoduler i programmet.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 2 tillfälle á 3 timmar.

Kurstillfällen:
Erbjuds på begäran.

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

42008 Projektstyrning vid agilt arbetssätt Erbjuds på begäran

Allt fler företag och myndigheter tillämpar ett agilt arbetssätt. Även vid ett agilt arbetssätt krävs en tydlig projektstyrning så att projektet når sina mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Modellen kan med fördel kombineras med ett agilt arbetssätt, såväl vid IT-relaterade projekt som vid verksamhetsutvecklingsprojekt utan IT-inslag.

Kursen vänder sig till projektledare, projektägare, styrgrupper samt andra kompletterande roller kopplade till det agila arbetssättet (ex. produktägare).

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 1 tillfälle á 3 timmar.

Kurstillfällen:
Ingår som del i kursen ”420 Projektledarutbildning”.
Erbjuds separat på begäran.

Kurspris: 4 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

00091 Smartsheet™ Erbjuds på begäran

Kursen lär ut funktioner i Smartsheet med fokus på hur man med stöd av verktyget effektiviserar arbetet. Under kursen genomförs praktiska övningar.

Kursen vänder sig till alla som vill effektivisera företagets interna arbete samt underlätta samverkan med kolleger, internt och externt. Exempelvis projektledare och delprojektledare, programledare och portföljansvariga.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 2 tillfällen á 3 timmar.

Kurstillfällen:
Erbjuds på begäran.

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

Kursanmälan

Du gör din kursanmälan enklast genom att fylla i anmälningsformuläret nedan. 
Kursavgift är i kurskatalogen angivet per person och inkluderar samtliga ingående online-sessioner samt kursmaterial. 

Avtalsrabatt:
Pejl erbjuder generösa avtalsrabatter på utbildning vid en prognostiserad deltagarvolym samt för organisationer som har en aktiv Pejl-licens. Inkommande kursanmälningar kontrolleras alltid mot eventuella avtalsrabatter! Om du är osäker, kontakta oss för information om den eventuella avtalsrabatt som gäller för just din organisation.

Avbokningsregler:
Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften och senare än en vecka hela kursavgiften. Vid eventuell ombokning debiteras ingen extra avgift. 

PRAKTISK INFORMATION

För att delta i någon av våra onlinekurser behöver du ingen extra teknisk utrustning, endast en internetuppkoppling. För att begränsa tiden framför skärmen har vi delat upp varje kurs i ett antal tidsbegränsade sessioner. Varje session överskrider inte 45 minuter. 

Pejl använder en väletablerad plattform för onlineundervisning. 
Du kan delta via dator, surfplatta eller via din smartphone.

Om du känner dig osäker och har frågor inför ett deltagande på någon av online-kurserna får du gärna kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret nedan. Självklart kan du även ringa oss. Kontaktuppgifterna finner du längst ner på sidan. – Välkommen med dina frågor!

Vid tekniska problem:
Om tekniska problem skulle uppstå och att det därigenom blir omöjligt för arrangören att genomföra onlinekursen, eller att det uppstår tekniska problem hos dig som deltar, erbjuds du att kostnadsfritt omboka till valfritt kommande kurstillfälle. Detta oavsett orsaken till det tekniska problem som uppstått.