Utbildning i Stockholm

Pejl schemalägger och arrangerar kontinuerligt utbildningstillfällen i Stockholm. Kurserna genomförs i kurslokaler centralt belägna mitt i Stockholm. Närhet till kommunikationer, parkering och hotell gör det enkelt och bekvämt för både lokala kursdeltagare och de som kommer inresande utifrån. 

Med anledning av rådande pandemi och med hänsyn till varandra har Pejl valt att ställa in all tidigare planerad lärarledd klassrumsundervisning i Stockholm under hösten och vintern. Pejl planerar att åter erbjuda de klassrumsbaserade kurserna till våren, eller så snart det anses säkert för deltagare och personal.
Observera! Våra onlinekurser är alltid ett bra alternativ.
Vi ser fram emot att träffa dig där redan nu! 

Rollbaserade utbildningsprogram

410 Projektägarprogrammet – basutbildning och möjlighet till certifiering

Kursen fokuserar på hur man som projektägare ska styra projekt så att man uppnår projektets mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig i första hand till verksamhetsansvariga chefer, projektägare/projektbeställare, styrgruppsmedlemmar, medarbetare på projektkontor, controllers m.fl.

Om så önskas kan en Pejl-certifiering kopplas till denna kurs (se Certifiering).

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
8 juni 2020 (inställd)
Erbjuds tillsvidare online!

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.
Certifiering: 5 900 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning

420 Projektledarprogrammet – basutbildning och möjlighet till certifiering

Kursen fokuserar på hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare, men lämpar sig även för teamledare.

Om så önskas kan en Pejl-certifiering kopplas till denna kurs (se Certifiering).

Kurslängd: 2 dagar.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
21-22 april 2020 (inställd)
9-10 juni 2020 (inställd)
Erbjuds tillsvidare online!

Kurspris: 13 500 kr/deltagare exkl. moms.
Certifiering: 5 900 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning

Kurskatalog

– rollbaserade baskurser

00011 Introduktion i projektarbete

Kursen Introduktion i projektarbete/styrningär en grundläggande utbildning som inte förutsätter några tidigare kunskaper eller erfarenheter av projektarbete. Kursen kan ses som ett ”körkort” för projektarbete.
Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till alla som ska arbeta i projekt eller berörs av projektarbete.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 1 dag

Kurstillfällen:
Nya kurstillfällen med start våren 2021.
OBS! Erbjuds nu online!

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

110 Chefens roll vid förändringsarbete (Ny kurs)

Som chef i den ordinarie verksamheten bidrar man på olika sätt vid projektarbete, både i styrande och stödjande roller. Chefens bidrag, både ur ett verksamhets- och IT-perspektiv, är ofta helt avgörande för att projekten ska lyckas. Man behöver därför förstå sina olika roller vid förändringsarbete och även ges förutsättningar för att kunna verka i dessa. Denna kurs fokuserar på vad som krävs av en chef vid förändringsarbete, där man som chef kan gå in i olika roller och ansvarsområden. Teori blandas med diskussioneroch praktiska övningar. Kursens innehåll är generell och är inte beroende av något specifikt modellstöd. För användare av Pejl-modellen kan koppling göras till Pejls ramverk för förändringsstyrning.

Kursen vänder sig till chefer på olika nivåer och ansvarsområden inom verksamheten (inklusive IT), men även controllers m.fl. kan ha nytta av utbildningen.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
Nya kurstillfällen med start våren 2021.
OBS! Erbjuds nu online!

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

210 Portföljstyrning

Portföljstyrning används alltmer för att på ett effektivt sätt hantera styrningen av de samlade utvecklingsinitiativen i en utvecklingsportfölj. Kursen fokuserar på hur portföljstyrning kan användas för att möjliggöra att strategiska verksamhets- eller affärsmål kan uppnås. Denna kurs utgår från en etablerad modell för portföljstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till i första hand till ledning (verksamhets-/affärsansvariga chefer), portföljägare, portföljstyrgrupp, portföljansvariga, ansvarig för kvalitetssäkring av portföljen (QM) samt olika stödpersoner för portföljstyrning, inom t.ex. ett projektkontor.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
Nya kurstillfällen med start våren 2021.
OBS! Erbjuds nu online!

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

310 Programstyrning

Programformen används för att samordna och styra olika ingående projekt, uppdrag och aktiviteter som tillsammans ska bidra till att programmets effektmål uppnås. Kursen fokuserar på hur programstyrning kan användas för att möjliggöra att programmet når sina mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för programstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till i första hand till verksamhetsansvariga chefer, programägare, programstyrgrupp, programledare, deltagare i programledningsgrupp t.ex. kvalitetssäkringsansvarig (QA) i program samt projekt- eller uppdragsledare för projekt/uppdrag som ingår i ett program.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
Nya kurstillfällen med start våren 2021.
OBS! Erbjuds nu online!

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

410 Projektägarprogrammet – basutbildning och möjlighet till certifiering

Kursen fokuserar på hur man som projektägare ska styra projekt så att man uppnår projektets mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig i första hand till verksamhetsansvariga chefer, projektägare/projektbeställare, styrgruppsmedlemmar, medarbetare på projektkontor, controllers m.fl.

Om så önskas kan en Pejl-certifiering kopplas till denna kurs (se Certifiering).

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
Nya kurstillfällen med start våren 2021.
OBS! Erbjuds nu online!

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.
Tillägg för eventuell certifiering: 5 900 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

40003 Projektstyrning och förändringsledning (Ny kurs)

För att en förändring ska få fullt genomslag och bli bestående i verksamheten är det viktigt med både en aktiv styrning av förändringsprojektet och förändringsledning. Med förändringsledning avses ledning och genomförande av aktiviteter som skapar verkliga och bestående beteendeförändringar hos medarbetare eller kunder.
Denna kurs fokuserar på hur man i ett förändringsprojekt kombinerar styrningen mot effektmål med arbetet med förändringsledning. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar. Som stöd används en etablerad modell för projektstyrning (Pejl).

Kursen vänder sig till i första hand till förändringsledare, verksamhetsansvariga chefer, projektägare, och projektstyrgrupp, men även till projektledare, controllers och andra som är inblandade i eller lämnar stöd till förändringsprojekten.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 1/2 dag

Kurstillfällen:
Nya kurstillfällen med start våren 2021.
OBS! Erbjuds nu online!

Kurspris: 4 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning (PDF)

420 Projektledarprogrammet – basutbildning och möjlighet till certifiering

Kursen fokuserar på hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare, men lämpar sig även för teamledare.

Om så önskas kan en Pejl-certifiering kopplas till denna kurs (se Certifiering).

Kurslängd: 2 dagar.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
Nya kurstillfällen med start våren 2021.
OBS! Erbjuds nu online!

Kurspris: 13 500 kr/deltagare exkl. moms.
Tillägg för eventuell certifiering: 5 900 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

420E Projektledarutbildning – erfarna projektledare (inkl. certifiering)

Kursen fokuserar på hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs genomförs under högt tempo och utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Kursen innefattar en certifiering i Pejl Projektstyrningsmodell, se nedan. Teori blandas med diskussioner.

Kursen vänder sig till erfarna projektledare som har flera års erfarenhet av projektledarrollen och eventuellt av andra projektstyrningsmodeller.

Kurslängd: 1/2 dag.

Max antal deltagare: 6

Kurstillfällen:
Nya kurstillfällen med start våren 2021.
OBS! Erbjuds nu online!

Kurspris: 8 900 kr/deltagare exkl. moms.
Kurspriset inkluderar certifiering!

Kursbeskrivning (PDF)

42009 Ledarskap – kommunikation och samarbete

Bra kommunikation och ett gott samarbetsklimat är viktiga grundpelare för ett lyckat resultat och förutsättningar för att man ska kunna omsätta sin projektkunskap i praktiken. Denna utbildning fokuserar helt och hållet på det funktionella ledarskapet och dess betydelse.Kursen innehåller faktorer som bidrar till ett framgångsrikt projektledarskap och projektarbete. I kursen ingår även hänsyn till de mellan mänskliga relationerna och dess betydelse för att nå uppsatta mål tillsammans.

Kursen vänder sig i första hand till projektledare/delprojektledare/teamledare, men även till andra ledarroller som deltar i projektarbetet.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
Nya kurstillfällen med start våren 2021.
OBS! Erbjuds nu online!

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

330/430 Förstudiearbete

Ibland finns behov av att göra en fördjupad analys av ett tänkt förändringsarbete. Analysen kan vara djup och bred, där flera tänkbara förändringsförslag eller lösningar presenteras. Detta för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt inför det fortsatta utvecklingsarbetet. Denna kurs beskriver de olika arbetsstegen i ett förstudiearbete och utgår från en etablerad modell för förstudiearbete (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig i första hand till förstudieledare, projekt-/uppdragsledare, verksamhetsansvarig chef/projektägare/uppdragsägare, deltagare i förstudier samt ansvariga inom berörda verksamhets-/affärsområden.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
Nya kurstillfällen med start våren 2021.
OBS! Erbjuds nu online!

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

440 Projektdeltagarutbildning (Ny kurs)

Kursen fokuserar på vad man bör tänka på i rollen som projektdeltagare i ett projekt.
Kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig till blivande eller befintliga deltagare i projekt.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
Nya kurstillfällen med start våren 2021.
OBS! Erbjuds nu online!

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

Kursanmälan

Du gör din kursanmälan enklast genom att fylla i anmälningsformuläret nedan. Kurspriset är angivet per person och inkluderar kursdokumentation, lunch och kaffe. 

Avbokningsregler:
Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften och senare än en vecka hela kursavgiften. Vid eventuell ombokning debiteras ingen extra avgift. 

Avtalsrabatt:
Pejl erbjuder generösa avtalsrabatter på utbildning vid en prognostiserad deltagarvolym samt för organisationer som har en aktiv Pejl-licens. Inkommande kursanmälningar kontrolleras alltid mot eventuella avtalsrabatter! Om du är osäker, kontakta oss för information om den eventuella avtalsrabatt som gäller för just din organisation.

 

Jag har frågor om utbildning i Stockholm

Förutom Pejls sammansatta rollbaserade utbildningsprogram så finns ett stort antal enskilda kurser. Vissa av dem ingår i de rollbaserade programmen men kan också erhållas separat. Exempelvis som påbyggnad (online). På så vis kan du själv avgöra vad som är mest praktiskt för just dig, både vad gäller innehåll och genomförandeform.