Ramverk för förändringsstyrning

I Pejls ramverk för förändringsstyrning ingår modeller för samtliga nivåer och omfattar allt som krävs för att bedriva ett målstyrt förändringsarbete. Modellerna kan användas för alla projektstorlekar, projekttyper och oavsett arbetssätt, exempelvis ett agilt arbetssätt. Pejl är en viktig del i företagets/myndighetens lednings-system och innehåller en integrerad effekt- och projekt-styrning samt ett integrerat stöd för förändringsledning.

Integrerad projekt- och effektstyrning samt förändringsledning

Pejl-modellerna har ett pedagogiskt gränssnitt som även fungerar bra i mobila enheter.
Modellerna levereras online, men kan även installeras lokalt i den egna IT-miljön.

Pejl har allt som krävs för att skapa rätt förhållningssätt till utvecklings- och förändringsarbete hos företag och myndigheter. Pejl bidrar till en effektiv utvecklingsverksamhet där de olika insatserna når uppsatta mål. Pejl utgår från företagets/myndighetens verksamhetsstyrning och omfattar både projekt- och effektstyrning så att allt utvecklingsarbete skapar konkret nytta för verksamheten.

Pejl syftar till att skapa tydlighet och säkerställa kvalitet och hanterar hela ansvarskedjan verksamhet – program/projekt/uppdrag – verksamhet. Pejl kan därför ses som en verksamhetsstyrningsmodell vid förändringsarbete där den aktuella insatsen är ett medel för att åstadkomma önskad effekt, i och för verksamheten. En effektiv utvecklingsverksamhet där programmen, projekten och uppdragen når uppsatta mål. Pejl-modellerna är webbaserade och kan användas för alla projekttyper och oavsett projektstorlek. 

PORTFÖLJSTYRNING

PROGRAMSTYRNING

PROJEKTSTYRNING

UPPDRAGSSTYRNING

FÖRSTUDIEMODELL

Portföljstyrningsmodellen används för att på ett effektivt sätt hantera styrningen av de samlade utvecklingsinitiativen i en utvecklingsportfölj som ska möjliggöra att strategiska verksamhets- eller affärsmål kan uppnås. I genomförandefasen av portföljen bedrivs de program/projekt/uppdrag som tillsammans ska bidra till att de övergripande/strategiska målen uppnås.

Programstyrningsmodellen används för styrning av ett utvecklingsarbete som ska bedrivas som ett program. Programformen används för att samordna och styra olika ingående projekt, uppdrag och aktiviteter som tillsammans ska bidra till att programmets effektmål uppnås. I genomförandefasen av programmet bedrivs de projekt och uppdrag som ska bidra till programmets effektmål.

Projektstyrningsmodellen är en enkel modell för styrning av en insats som ska bedrivas i projektform. Modellen finns i två versioner, den Lilla och den Stora. Den innehåller fasta beslutspunkter och processteg som tydligt beskriver vad projektet ska göra. I modellen finns ett stort antal kompletta checklistor och mallar som stödjer de olika rollerna i ett projekt: Projektägare (Projektbeställare), Effekthemtagningsansvariga, Styrgrupper, Projektledare, Kvalitetssäkringsansvariga, Projektdeltagare m. fl. Olika beslutsstöd för vilken genomförandeform (ledningsform) som rekommenderas i förhållande till projekttyp, projektstorlek (Lilla/Stora) och behov av styrning finns.

Uppdragsstyrningsmodellen finns som stöd för att styra/bedriva uppdrag på ett enhetligt sätt och utgår från synsättet i Pejl Projektstyrningsmodell. Eftersom komplexiteten är lägre vid uppdrag än vid projekt ingår inte stöd för hantering av risk och kvalitet. I genomförandefasen av uppdraget mappar modellen på ett tydligt sätt de arbetsmetoder eller utvecklingsmodeller som ska användas i arbetet.
Modellen finns i två versioner, den lilla och den stora. I båda versionerna är formkraven lägre än vid projekt. Gemensamt för de båda versionerna är att de innehåller roller/ansvar och dokument. Det som skiljer versionerna åt är att den stora förutsätter styrning utifrån modellens samtliga processteg, medan den lilla kan användas lite mer flexibelt när behovet av styrning är mindre. Antalet dokument är färre i den lilla versionen och några dokument är sammanslagna, t.ex. uppdragsbeskrivningen. I övrigt kan man använda olika dokument i Pejl Projektstyrningsmodell som stöd, såväl mallar som checklistor.

Förstudiemodellen beskriver de olika arbetsstegen i ett förstudiearbete. Syftet med en förstudie är att analysera förändringsbehovet och ta fram förslag till förändringar/lösningar så att verksamhetsansvarig chef/ledningen kan fatta beslut om fortsatt utvecklingsarbete. Förutom en beskrivning av de olika arbetsstegen innehåller modellen roller, dokument och förslag på arbetssätt. Den är generell och kan användas vid alla typer av förstudier och oavsett hur det fortsatta genomförandet ska ske. Pejl Förstudiemodell möjliggör att förstudier bedrivs på ett enhetligt sätt så att resultatet har rätt kvalitet.
Modellen är neutral till hur styrningen av förstudien går till och det finns flera tänkbara sätt att kombinera ett förstudiearbete med Pejl Projektstyrningsmodell (se Pejl Förstudiemodell – mappning mot projektstyrning).

Ett komplett ramverk för förändringsstyrning

De olika delarna i modellen kan anslutas efter behov.
Samtliga delar finns i två språkvarianter, svenska och engelska.

 • Pejl® Portföljstyrningsmodell
 • Pejl® Programstyrningsmodell
 • Pejl® Projektstyrningsmodell
 • Pejl® Uppdragsstyrningsmodell
 • Pejl® Förstudiemodell

Utmärkande för Pejl®

 • Pejl bygger på ett väletablerat synsätt på projekt (SS-ISO 21505:2017/SS-ISO 21500:2012).
 • Pejl är en viktig del i företagets/myndighetens ledningssystem och innehåller ett uttalat och integrerat stöd för förändringsledning.
 • Pejl innehåller processer för styrning på olika nivåer, roller och ansvar samt styr- och stöddokument.
 • Pejl integrerar portfölj-, program-, projekt- och uppdragsstyrning med effektstyrning.
 • Pejl kan användas för alla typer och storlekar av portfölj, program, projekt och uppdrag.
 • Pejl kan användas för alla typer av genomföranden och arbetssätt, exempelvis ett agilt arbetssätt.