Pejl på projekt – vägledande sedan 1987

Pejl AB startades 1987 som Datakunskap AB. Genom att arbeta med omfattande och komplexa IT-relaterade projekt tillhandahöll bolaget utbildning och utvecklade modeller och metoder för att på ett framgångsrikt sätt bedriva projekt. Pejl har sedan utvecklats vidare i takt med stigande krav på såväl projektstyrning som effektstyrning samt kvalitetssäkring för alla typer av projekt, oavsett storlek och branschtillhörighet. Projekt- och effektstyrning är sedan många år integrerade i Pejl, vilket rönt stor framgång på den svenska marknaden, både bland företag och myndigheter.

Idag erbjuder Pejl ett komplett ramverk för förändringsstyrning bestående av modeller för portfölj, program, projekt, uppdrag och förstudie. Därtill erbjuder Pejl utbildning för alla berörda roller samt konsult- och stödtjänster för att hjälpa kunderna att bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete.

 

Pejls synsätt

Projektformen ska ses som en alternativ ledningsform som i första hand ska användas när andra styr-, organisations- och arbetsformer inte anses tillräckliga eller ändamålsenliga. I en god projektkultur med hög projektmognad är projektverksamheten ett naturligt komplement till den ordinarie verksamheten och sker i effektiv samverkan med denna utifrån tydliga ansvarsområden.

Pejls ramverk för förändringsstyrning är en heltäckande modell för styrning och kontroll på olika nivåer vid förändringsarbete. Alla utvecklingsinsatser utgår från verksamhetens behov och påverkar verksamheten på olika sätt. Ramverket kan därför ses som en verksamhetsstyrningsmodell vid förändringsarbete där olika program/projekt/uppdrag är medel för att åstadkomma önskad effekt i och för verksamheten.

I ramverket är effektstyrningen tydligt integrerad med projektstyrningen. Projektets produktmål ska fullt ut leda till att effektmålen kan uppnås. Det finns ett tydligt ägarskap för projektet som ska möjliggöra styrning av projektet utifrån ett effektperspektiv. Projektet ansvarar för att leverera rätt kvalitet, dvs. att alltid leverera enligt de aktuella och fastställda produktmålen, kalendertiden och budgeten.

Förändringsledning ingår vanligtvis i programmets/projektets åtagande för att skapa förståelse och acceptans för förändringen hos mottagarna.

Exempel på kunder

Samarbetspartner