Säkerställ personalens projektkompetens

Att certifiera personal och konsulter bidrar till att säkerställa kompetensen hos de som medverkar i utvecklings- och förändringsarbetet och ökar möjligheten att uppnå målen.
Målgruppen är både externa och interna resurser som har en styrande och/eller ledande roll. Både de som har kort/ingen erfarenhet och de som har lång erfarenhet.

Pejls utbildningar och certifieringar motsvarar de kompetensområden: Perspective (projektets syfte), People (ledarskap, beteende och människorelaterad kompetens) samt Practice (metoder, verktyg och tekniker i praktiken) som idag används vid certifiering enligt IPMA.

Processen för certifiering startar i samband med ett kursdeltagande. 

Kontakta oss för mer information

Projektägare

Genomförs enskilt i samband med deltagande på kursen ”Projektägarutbildning” eller i grupp i samband med en intern kurs på ett företag eller myndighet. Certifieringen innebär att den certifierade visat sig ha god kunskap i projektägarrollen och Pejl Projektstyrningsmodell samt den begreppsapparat och det synsätt som modellen står för.

Certifieringen omfattar tre delar:

  1. Prov i samband med kursgenomförandet. 
  2. Inlämningsuppgift.
  3. Redovisning av lösningsförslag utifrån ett fiktivt projekt.

Provet är skriftligt och består av kunskapsfrågor på Pejl Projektstyrningsmodell och dess synsätt och begrepp. Under certifieringen får deltagarna individuell handledning och feedback. Vid godkänt genomförande i samtliga steg blir projektägaren Pejl-certifierad.

Projektledare

Genomförs enskilt i samband med deltagande på kurserna ”Projektledarutbildning” och ”Projektledning – erfarna” eller i grupp i samband med en intern kurs på ett företag eller myndighet. Certifieringen innebär att den certifierade visat sig ha god kunskap i projektledarrollen och Pejl Projektstyrningsmodell samt den begreppsapparat och det synsätt som modellen står för.

Certifieringen omfattar tre delar:

  1. Prov i samband med kurgenomförandet.
  2. Inlämningsuppgift.
  3. Föredragning/presentation inför en fiktiv styrgrupp.

På alla tre delar ges handledning och feedback eftersom lärandet är huvudtemat. Provet är skriftligt och består av kunskapsfrågor på Pejl Projektstyrningsmodell och dess synsätt och begrepp. Inlämningsuppgiften är ett representativt exempelprojekt där fokus ligger på effektmål, övergripande och preciserade produktmål. Föredragning inför styrgruppen sker efter en given mall.
Vid godkänt genomförande i samtliga steg blir projektledaren Pejl-certifierad.

Internutbildare

Vid omfattande utbildningsinsatser kan det vara både ekonomiskt och praktiskt att ha tillgång till en eller flera egna internutbildare. Pejl medverkar till att säkerställa den interna utbildarens Pejl-kompetens genom en speciellt framtagen certifieringsprocess. Grundkravet är att den interna utbildaren själv är certifierad i någon av rollerna projektägare eller projektledare och är väl insatt i Pejl Projektstyrningsmodell.

Certifieringen omfattar tre delar:

  1. Deltagande vid internt eller öppet kursgenomförande där kursledare från Pejl undervisar. 
  2. Internt kursgenomförande där den interna utbildaren undervisar i anvisade delar av kursen. 
  3. Den interna utbildaren genomför självständigt en komplett internkurs utan stöd.

Mellan steg 2 och 3 erhålls handledning fram tills att Pejl bedömer att den interna utbildaren självständigt kan genomföra aktuell kurs. En certifierad (intern) Pejl-utbildare kan därefter beställa standardiserade eller anpassade kursmaterial från Pejl.