Konsult- och stödtjänster

En avgörande framgångsfaktor för att de långsiktiga målen ska nås är att det finns en väl fungerande förändringsverksamhet. Pejl erbjuder konsult- och stödtjänster för alla som är inblandade eller berörda av förändringsverksamheten. Konsulterna har en gedigen erfarenhet och dokumenterad förmåga att stödja olika organisationer.

Genomlysning

Genomlysning av projektmognaden och av hur förändringsverksamheten bedrivs med fokus på styrning, organisation, arbetssätt och kompetens. Genomlysningen bedrivs enligt en beprövad metodik och resulterar i förslag till åtgärder för en förbättrad förändringsverksamhet.

Projektkontor

Stöd vid etablering av projektkontor och dess olika ansvarsområden. Ett projektkontor kan ansvara för att stödja projektverksamheten och därmed vidmakthålla, stödja och utveckla projektkulturen inom organisationen. Många organisationer inrättar ett projektkontor som bl.a. fungerar som stöd för ledningen att styra förändrings-/utvecklingsarbetet på strategisk nivå. Därmed skapas bättre kontroll på den samlade utvecklingsverksamheten så att långsiktiga mål kan uppnås. 

Verksamhetsindelning

Indelning av verksamheten utifrån organisation, processer, systemstöd m.m. för att lägga fast en ändamålsenlig styrning av löpande produktion, förvaltning och utveckling. Indelningen ligger till grund för ansvarsfördelning i verksamheten och för styrningen av portfölj, program, projekt och uppdrag.

Införande av modell

Stöd vid införande och tillämpning av Pejl.

 • Portföljstyrningsmodell
 • Programstyrningsmodell
 • Projektstyrningsmodell
 • Uppdragsstyrningsmodell
 • Förstudiemodell.

Införandestödet innefattar översyn av eventuella anpassningar i den egna verksamheten med koppling till Pejls modeller utifrån beslutad ambitionsnivå, exempelvis beslutsnivåer, processer och övrigt stöd. Som en del av införandet genomförs oftast ett pilotprojekt för att säkerställa rätt tillämpning. 

Införande av verktygsstöd

Införande av ett ”projektverktyg” för alla som direkt medverkar eller indirekt behöver ta del av informationen i portföljer, program och projekt som genomförs i verksamheten. Överblick kring utvecklingsinsatserna så att strategiska och taktiska analyser och bedömningar kan göras utifrån de verksamhets-/affärsmål som är beslutade. Effektiv informations- och statushanteringen med välutvecklade kommunikationsformer inom och mellan de olika nivåerna (externt/internt).
Verktyget Smartsheet™ är av typen CWM, Collaborative Work Management och kan för Pejl-användare, om så önskas, levereras med samtliga Pejl-modeller och processmallar tillgängliga direkt i verktyget. Vid ett införande av Pejl® och/eller Smartsheet™ erbjuds processtöd. Pejl tillhandahåller licenser, utbildning och support. 

Workshopstöd

Workshopledning/-stöd vid:

 • Intressentanalyser
 • Problemanalyser
 • Effektanalyser
 • Målmodellering
 • Riskanalyser
 • Uppstartsmöten
 • Erfarenhetsåterföringar
 • Avslutsmöten m.m

Workshopen faciliteras med stöd av 
etablerad metodik.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring av och i portfölj, program och projekt så att insatserna når uppsatta mål.

 • Kvalitetssäkring av projekt (QM) syftar till att ur ett lednings- och portföljperspektiv säkerställa att det är rätt utvecklingsinsats/projekt som bedrivs och att projekten bidrar till verksamhetens strategiska mål.
 • Kvalitetssäkring i projektet (QA) syftar till att granska och stödja projektet för att säkerställa att projektet kan nå överenskomna produktmål, i rätt tid och till rätt kostnad och som leder till förväntade effektmål. 

Individuellt stöd

Skräddarsydda insatser för att stärka olika roller i dess ansvar att löpande styra/leda förändringsinsatser mot uppsatta mål med bibehållen arbetsglädje och effektivitet.

 • Mentorskap – Stödja en person i dess personliga utveckling utifrån dess roll i förändringsarbetet.
 • Coachning – Vägleda en person/grupp att utveckla förmågor för att nå målen på ett effektivt sätt.
 • Rådgivning – Handleda och besvara frågor om tillämpning av Pejl.

Intern Pejl-utbildare

Vid mycket omfattande utbildningsinsatser kan det vara både ekonomiskt och praktiskt att ha tillgång till en eller flera egna internutbildare. Pejl utbildar och certifierar företagets interna Pejl-utbildare.

En certifierad ”Pejl-utbildare” kan beställa standardiserade eller anpassade kursmaterial från Pejl.