Pejl Utbildning

Pejl arrangerar utbildning för personer inom alla nivåer av projektverksamheten. Öppna kurser genomförs centralt i Stockholm men kan närsomhelst anpassas och genomföras internt på plats hos kunden. Våra kursledare har en gedigen projekterfarenhet och dokumenterad förmåga att utbilda projektorganisationer. 

Kurserna riktar sig även till dig som inte arbetar utifrån en specifik modell. Kursledaren tar 
genomgående stöd i någon av Pejl-modellerna för att exemplifiera.

Rätt kompetens – en framgångsfaktor

En avgörande framgångsfaktor för att de långsiktiga målen ska nås är att alla som är involverade i projektarbetet har ett gemensamt synsätt och språk samt förstår de processer som ska tillämpas i sin egen roll. Då kan utvecklingsarbetet ske på ett effektivt sätt i samverkan med övrig verksamhet. Pejl erbjuder därför, förutom enskilda kurser, även rollbaserade utbildningsprogram där du steg för steg och i valfri takt kan bygga på med de kursmoduler som ingår i just ditt utbildningsprogram. Programmen består av en grundkurs som efter ett kompletterande individuellt arbete leder fram till en Pejl-certifiering.
Utifrån samma princip erbjuder Pejl även kundanpassade utbildningsprogram för interna genomföranden. Projektkontoret (PMO) ges därigenom förutsättningar att säkerställa kvaliteten för nyckelrollerna inom projektverksamheten.
 
I kurslistan på denna sida kan du läsa mer om varje enskild kurs. 
Välkommen med din kursanmälan!
 

Öppna och interna kurser

(NÄSTA KURSTILLFÄLLE)

0010 Introduktionsutbildning i projektarbete (21 april…)

Kursen Introduktionsutbildning i projektarbete är en grundläggande utbildning som inte förutsätter några tidigare kunskaper eller erfarenheter av projektarbete. Kursen kan ses som ett ”körkort” för projektarbete. Denna kurs utgår från en etablerad modell för
projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till alla som ska arbeta i projekt eller berörs av projektarbete och som inte har vidare behov av någon av de rollbaserade och målgruppsanpassade utbildningarna.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
21 april 2020
9 juni 2020

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

1110 Chefsutbildning – Förändringsstyrning(3 juni…)

Denna kurs fokuserar på vad som krävs av chefer vid förändringsarbete, där cheferna kan gå in i olika roller och ansvarsområden. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.
Utbildningen är generell och är inte beroende av något specifikt modellstöd. För användare av Pejl-modellen kan en koppling göras till Pejls ramverk för förändringsstyrning.

Kursen vänder sig till chefer på olika nivåer och ansvarsområden inom verksamheten (inklusive IT), men även controllers m.fl. kan ha nytta av utbildningen.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
3 juni 2020

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

2110 Portföljstyrning (29 april…)

Portföljstyrning används alltmer för att på ett effektivt sätt hantera styrningen av de samlade utvecklingsinitiativen i en utvecklingsportfölj. Kursen fokuserar på hur portföljstyrning kan användas för att möjliggöra att strategiska verksamhets- eller affärsmål kan uppnås. Denna kurs utgår från en etablerad modell för portföljstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till i första hand till ledning (verksamhets-/affärsansvariga chefer), portföljägare, portföljstyrgrupp, portföljansvariga, ansvarig för kvalitetssäkring av portföljen (QM) samt olika stödpersoner för portföljstyrning, inom t.ex. ett projektkontor.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
29 april 2020
17 juni 2020

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning

3110 Programstyrning (26 maj…)

Programformen används för att samordna och styra olika ingående projekt, uppdrag och aktiviteter som tillsammans ska bidra till att programmets effektmål uppnås. Kursen fokuserar på hur programstyrning kan användas för att möjliggöra att programmet når sina mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för programstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till i första hand till verksamhetsansvariga chefer, programägare, programstyrgrupp, programledare, deltagare i programledningsgrupp t.ex. kvalitetssäkringsansvarig (QA) i program samt projekt- eller uppdragsledare för projekt/uppdrag som ingår i ett program.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
26 maj 2020

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning

4100 Projektägarutbildning – möjlighet till Pejl-certifiering (8 juni…)

Kursen fokuserar på hur man som projektägare ska styra projekt så att man uppnår projektets mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig i första hand till verksamhetsansvariga chefer, projektägare/projektbeställare, styrgruppsmedlemmar, medarbetare på projektkontor, controllers m.fl.

Om så önskas kan en Pejl-certifiering kopplas till denna kurs (se Certifiering).

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
8 juni 2020

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.
Certifiering: 5 900 kr/deltagare exkl. moms.

Denna kurs kan med fördel kompletteras med kursen ”Projektstyrning vid kund- och leverantörsrelation” samt ”Effektanalys (metodik)”.

Kursbeskrivning

4150 Effektivt styrgruppsarbete (8 juni…)

En väl fungerande styrgrupp är en förutsättning för att projektet ska nå uppsatta mål. Effektivt styrgruppsarbete uppnås då alla styrgruppsmedlemmar vet och kan sin roll och agerar aktivt för att styra och stödja projektet att nå sina mål. Denna utbildning utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl) och fokuserar på att förstå vad som krävs i rollen som styrgruppsmedlem. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig främst till projektägare/projektbeställare, styrgruppsmedlemmar (resursgivare, controllers, verksamhets- och affärsansvariga m.fl.), projektkontorets medarbetare. Även projektledare ska vara kunniga om styrgruppsarbete.

Kurslängd: 1/2 dag

Denna kurs ingår som del i det rollbaserade utbildningsprogrammet för projektägare (4100) och kan med fördel kompletteras med övriga kursmoduler i programmet.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
8 juni 2020

Kurspris:
Ordinarie kurs = 7 500 kr/deltagare exkl moms
Halvdagsmodul = 4 500 kr/deltagare exkl. moms

Kursbeskrivning

4170 Effektanalys – metodik (11 juni…)

För att projekt ska bli lyckade krävs tydliga och väl definierade mål som kan ligga till grund för styrningen av projekten. Det är därför av största vikt att arbetet med att identifiera och beskriva effekt- och produktmål genomförs på rätt sätt. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Du som deltagare får med dig en konkret metodik som du sedan kan använda i ditt dagliga arbete. Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till alla som ansvarar för eller ska delta i arbetet med effektanalys och ta fram Verksamhetens Beslutsunderlag (VBU) med bilagor. Målgruppen är främst verksamhetsansvariga chefer, blivande projektägare/styrgruppsmedlemmar, analytiker/controllers/utvecklare och andra expertfunktioner inom den verksamhet som ansvarar för utvecklingen eller berörs av effekterna av den. Även blivande projektledare bör känna till detta.

Kurslängd: 1 dag.

Denna kurs ingår som del i det rollbaserade utbildningsprogrammet för projektägare (4100) och kan med fördel kompletteras med övriga kursmoduler i programmet.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
11 juni 2020

Kurspris:
Ordinarie kurs = 7 500 kr/deltagare exkl. moms
Halvdagsmodul = 4 500 kr/deltagare exkl. moms

Kursbeskrivning

4200 Projektledarutbildning – möjlighet till Pejl-certifiering (21-22 april…)

Kursen fokuserar på hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare, men lämpar sig även för teamledare.

Om så önskas kan en Pejl-certifiering kopplas till denna kurs (se Certifiering).

Kurslängd: 2 dagar.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
21-22 april 2020
9-10 juni 2020

Kurspris: 13 500 kr/deltagare exkl. moms.
Certifiering: 5 900 kr/deltagare exkl. moms.

Denna kurs kan med fördel kompletteras med kurserna ”Projektstyrning vid agilt arbetssätt”, ”Projektstyrning vid kund- och leverantörsrelation” samt ”Projektledarskap – kommunikation och samarbete”.

Kursbeskrivning

4200E Projektledarutbildning för erfarna projektledare inkl. Pejl-cert. (15 juni…)

Kursen fokuserar på hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs genomförs under högt tempo och utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Kursen innefattar en certifiering i Pejl Projektstyrningsmodell, se nedan. Teori blandas med diskussioner.

Kursen vänder sig till erfarna projektledare som har flera års erfarenhet av projektledarrollen och eventuellt av andra projektstyrningsmodeller.

Kurslängd: 1/2 dag.

Max antal deltagare: 4

Kurstillfällen:
15 juni 2020

Kurspris: 8 900 kr/deltagare exkl. moms.
Kurspriset inkluderar certifiering!

Denna kurs kan med fördel kompletteras med kurserna ”Projektstyrning vid agilt arbetssätt”, ”Projektstyrning vid kund- och leverantörsrelation” samt ”Projektledarskap – kommunikation och samarbete”.

Kursbeskrivning

4230 Praktisk projektledning (22 april…)

Kursen fokuserar på det praktiska arbetet och hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare, men lämpar sig även för teamledare.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
22 april 2020
10 juni 2020

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Denna kurs ingår som del i det rollbaserade utbildningsprogrammet för projektledare (4200) och kan med fördel kompletteras med övriga kursmoduler i programmet.

Kursbeskrivning

4160/4260 Projektstyrning vid kund- och leverantörsrelation (23 april…)

Vid tillämpning av flera modeller som reglerar olika överenskommelser samtidigt, och som tagits fram med olika syften, innebära att roll- och ansvarsfördelningen i projektet blir otydligt och att man inte uppnår fördelarna som avses.
I kursen får du lära dig olika alternativa tillvägagångssätt för att organisera arbetet och för att uppnå ett så effektivt projektarbete som möjligt.
Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare, men lämpar sig även för projektägare.

Kurslängd: 0,5 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
23 april 2020
11 juni 2020

Kurspris: 4 500 kr/deltagare exkl. moms.

Denna kurs ingår som del i de rollbaserade utbildningsprogrammen för både projektägare och för projektledare (4100 resp. 4200) och kan med fördel kompletteras med övriga kursmoduler i programmet.

Kursbeskrivning

4240 Projektstyrning vid agilt arbetssätt (23 april…)

Allt fler företag och myndigheter tillämpar ett agilt arbetssätt. Även vid ett agilt arbetssätt krävs en tydlig projektstyrning så att projektet når sina mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Modellen kan med fördel kombineras med ett agilt arbetssätt, såväl vid IT-relaterade projekt som vid verksamhetsutvecklingsprojekt utan IT-inslag.

Kursen vänder sig till projektledare, projektägare, styrgrupper samt andra kompletterande roller kopplade till det agila arbetssättet (ex. produktägare).

Kurslängd: 1/2 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
23 april 2020
11 juni 2020

Kurspris: 4 500 kr/deltagare exkl. moms.

Denna kurs ingår som del i det rollbaserade utbildningsprogrammet för projektledare (4200) och kan med fördel kompletteras med övriga kursmoduler i programmet.

Kursbeskrivning

4280 Projektledarskap – kommunikation och samarbete (24 april…)

Bra kommunikation och ett gott samarbetsklimat är viktiga grundpelare för ett lyckat resultat och förutsättningar för att man ska kunna omsätta sin projektkunskap i praktiken. Denna utbildning fokuserar helt och hållet på det funktionella ledarskapet och dess betydelse. Kursen kompletterar kurserna ”Projektledarutbildning” och ” Praktisk projektledning – metoder och analyser” och innehåller de faktorer som bidrar till ett framgångsrikt projektledarskap och projektarbete. I kursen ingår även hänsyn till de mellanmänskliga relationerna och dess betydelse för att nå uppsatta mål tillsammans.

Utbildningen vänder sig i första hand till projektledare/delprojektledare/teamledare, men även till andra ledarroller som deltar i projektarbetet.

Kurslängd: 1 dag

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
24 april 2020
12 juni 2020

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Denna kurs ingår som del i det rollbaserade utbildningsprogrammet för projektledare (4200) och kan med fördel kompletteras med övriga kursmoduler i programmet.

Kursbeskrivning

6110 Förstudiearbete (28 april…)

Ibland finns behov av att göra en fördjupad analys av ett tänkt förändringsarbete. Analysen kan vara djup och bred, där flera tänkbara förändringsförslag eller lösningar presenteras. Detta för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt inför det fortsatta utvecklingsarbetet. Denna kurs beskriver de olika arbetsstegen i ett förstudiearbete och utgår från en etablerad modell för förstudiearbete (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig i första hand till förstudieledare, projekt-/uppdragsledare, verksamhetsansvarig chef/projektägare/uppdragsägare, deltagare i förstudier samt ansvariga inom berörda verksamhets-/affärsområden.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 14

Kurstillfällen:
28 april 2020
16 juni 2020

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning

Kursanmälan – öppen kurs

Du gör din kursanmälan via e-post, telefon eller genom att fylla i anmälningsformuläret nedan. Kurspriset är angivet per person och inkluderar kursdokumentation, lunch och kaffe. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften och senare än en vecka hela kursavgiften. Vid ombokning debiteras en avgift på 700 kr. 

Offertförfrågan – intern kurs

Ett internt kursgenomförande är ibland mer kostnadseffektivt. Vid internt kursarrangemang finns även möjlighet att anpassa kursinnehållet i förhållande till den egna i verksamheten. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för ytterligare information rörande era önskemål om anpassning av kursinnehåll samt det praktiska arrangemanget. Du erhåller en utbildningsoffert så snart vi informerat oss om detaljerna.

Efterfråga offert för intern kurs

Pejl Kompetensmatris

Med Pejl Kompetensmatris är det 
enkelt att inventera ert utbildningsbehov.

Ladda ner kompetensmatrisen (PDF)

Våra kursledare

Så här säger några kurdeltagare